இங்கு 2020-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் வெளியிடப்பட்ட தமிழ் திரைப்படங்களின் முழுமையான பட்டியலில் தர்பார், பட்டாஸ், ராஜாவுக்கு செக், டாணா, சைக்கோ, டகால்டி, வன்முறை, மாயநதி, உற்றான், போன்ற படங்கள் அடங்கும்.

ஜனவரி மாதம் வெளியான தமிழ் திரைப்படங்கள்
ஜனவரி மாதம் வெளியான தமிழ் திரைப்படங்கள்


ஜனவரி மாதம் வெளியான தமிழ் திரைப்படங்கள்                           ஜனவரி மாதம் வெளியான தமிழ் திரைப்படங்கள்
தர்பார்                                                              பட்டாஸ் 
09-01-2020                                                     15-01-2020
Released.                                                            Released

  24-01-2020 வெளியான திரைப்படங்கள்  

ஜனவரி மாதம் வெளியான தமிழ் திரைப்படங்கள்  ஜனவரி மாதம் வெளியான தமிழ் திரைப்படங்கள்  ஜனவரி மாதம் வெளியான தமிழ் திரைப்படங்கள்
ராஜாவுக்கு செக்                   சைக்கோ                       டாாணா

  31-01-2020 வெளியான தமிழ் திரைப்படங்கள்  

ஜனவரி மாதம் வெளியான தமிழ் திரைப்படங்கள் ஜனவரி மாதம் வெளியான தமிழ் திரைப்படங்கள் ஜனவரி மாதம் வெளியான தமிழ் திரைப்படங்கள் ஜனவரி மாதம் வெளியான தமிழ் திரைப்படங்கள்
டகால்டி             மாயநதி        வன்முறை         உற்றான்
                                                   


Post a Comment

Previous Post Next Post